เกี่ยวกับ ISO 37001 และประโยชน์สำหรับองค์กร

เปิดตัวในปี 2016 ISO 37001 หรือที่เรียกว่าระบบการจัดการต่อต้านการติดสินบนถูกสร้างขึ้นเพื่อสร้างกรอบการทำงานขององค์กรในการที่จะป้องกัน,ตรวจจับและสอบสวนกรณีการติดสินบนและการทุจริต

การให้สินบนเป็นปรากฏการณ์ที่แพร่หลาย ทำให้เกิดปัญหาทางสังคม,ศีลธรรม,เศรษฐกิจและการเมืองอย่างจริงจัง บ่อนทำลายการปกครองที่ดี ขัดขวางการพัฒนาและบิดเบือนการแข่งขัน อีกทั้งยังทำลายความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน เป็นอุปสรรคต่อการบรรเทาความยากจน

นอกจากนี้การติดสินบนยังเพิ่มค่าใช้จ่ายในการทำธุรกิจ ทำให้เกิดความไม่แน่นอนในการทำธุรกรรมเชิงพาณิชย์ เพิ่มต้นทุนสินค้าและบริการ และลดคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการซึ่งจะนำไปสู่การสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน ทำลายความน่าเชื่อถือของสถาบัน และส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานที่มีตวามยุติธรรมและมีประสิทธิภาพของตลาด

รัฐบาลให้ความสำคัญในการจัดการกับการติดสินบนผ่านข้อตกลงระหว่างประเทศเช่นองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและข้อตกลงการพัฒนาว่าด้วยการต่อต้านการติดสินบนของเจ้าหน้าที่รัฐต่างประเทศในธุรกรรมทางธุรกิจระหว่างประเทศเช่นเดียวกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริ

ในทางอำนาจศาลนับเป็นความผิดสำหรับบุคคลที่มีส่วนร่วมในการติดสินบน และสถานการณ์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นซึ่งทำให้องค์กรและบุคคลต้องรับผิดชอบในการติดสินบน

อย่างไรก็ตามกฎหมายเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะแก้ปัญหานี้ องค์กรมีความรับผิดชอบในการมีส่วนร่วมเชิงรุกในการต่อสู้กับการติดสินบน

สิ่งนี้สามารถทำได้โดยระบบการจัดการต่อต้านการติดสินบนซึ่งเอกสารนี้มีจุดประสงค์เพื่ออธิบายและสนับสนุนให้เกิดความมุ่งมั่นของผู้นำในการสร้างวัฒนธรรมของความซื่อสัตย์โปร่งใสเปิดเผยและการปฏิบัติตามแนวทางที่ถูกต้อง

ลักษณะของวัฒนธรรมองค์กรมีความสำคัญต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลวของระบบการจัดการต่อต้านการติดสินบน

องค์กรที่มีการจัดการที่ดีควรมีนโยบายการปฏิบัติตามระบบการจัดการที่เหมาะสมเพื่อช่วยในการปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมาย

นโยบายต่อต้านการให้สินบนเป็นองค์ประกอบของนโยบายการปฏิบัติตามกฎระเบียบโดยรวม นโยบายต่อต้านการติดสินบนและระบบการจัดการสนับสนุนสามารถช่วยให้องค์กรหลีกเลี่ยงหรือลดค่าใช้จ่ายความเสี่ยงและความเสียหายเนื่องจากการมีส่วนร่วมในการติดสินบนรวมทั้งส่งเสริมความเชื่อมั่นและความมั่นใจในการติดต่อธุรกิจและเพิ่มชื่อเสียงให้องค์กร

ทำไมคุณต้องมี ISO 37001 ABMS

ความรับผิดของบริษัท

บริษัทรับผิดชอบต่อกระบวนการทางธุรกิจของตนเอง ซึ่งต้องทำให้มั่นใจว่ากระบวนการทางธุรกิจทั้งหมดนั้นดำเนินไปอย่างถูกต้อง ในขณะเดียวกันก็สร้างความมั่นใจในสวัสดิการของพนักงานด้วยกัน ระบบ ABMS เป็นความช่วยเหลือที่ยิ่งใหญ่เนื่องจาก บริษัทที่มี ABMS อาจหลีกเลี่ยงข้อกล่าวหาเรื่องการติดสินบนโดยเจตนา.

การปฏิบัติตามกฎระเบียบ

การปฏิบัติตามกฎระเบียบช่วยเพิ่มชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของบริษัท และยังเปิดโอกาสให้ขยายธุรกิจได้มากขึ้น อีกวิธีหนึ่งในการพิสูจน์ซึ่งการปฏิบัติที่ถูกต้องของบริษัท คือการใช้การรับรอง ISO สำหรับระบบการจัดการต่อต้านการติดสินบน ISO ได้พัฒนา ISO 37001: 2016 ให้แก่เรา.

การควบคุมการวัด

การวิจัยพบว่าการติดสินบนอาจทำให้บริษัทมีต้นทุนมากกว่าร้อยละห้าของรายได้ต่อปี การสูญเสียของพวกเขายากที่จะติดตามเพราะไม่มีมาตรฐานที่เหมาะสมที่จะปฏิบัติตาม ดังนั้นการควบคุมการวัดและตัวชี้วัดที่จัดทำโดยระบบการจัดการต่อต้านการติดสินบนจะช่วยให้ตรวจจับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมได้ง่ายขึ้น.

มุ่งมั่นที่จะซื่อสัตย์

การใช้ระบบการจัดการต่อต้านการติดสินบนแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีความมุ่งมั่นในความซื่อสัตย์และสามารถเป็นพันธมิตรที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจได้ บริษัทที่มีความซื่อสัตย์สูงมีโอกาสมากขึ้นที่จะเติบโตและร่วมมือกับหน่วยงานอื่น.